രംഗം 10 കിഷ്കിന്ധ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

ഇതും പതിവില്ല.