മുഞ്ച മുഞ്ച സുരപതിമതികുമതേ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രഹ്മാവ്

ഹാഹാകാരോമരാണാമഭവദതി മഹാൻ പശ്യതാം താമവസ്ഥാം

സ്വാഹാനാഥാദിലോകാധിപസകലമുനീന്ദ്രോപദേവാദികാനം

ലോകാസ്സർവ്വേ വിചേലുസ്തദനു കമലഭൂർനാരദാത്ജ്ഞാതവൃത്തോ

ലോകേശാധീശലോകാദ്രജനിചരപുരീമാജഗാമാതിവേഗാൽ

മുഞ്ച മുഞ്ച സുരപതിമതികുമതേ, കുഞ്ചനാപി വൈകാതെ

പഞ്ചയുഗ്മമുഖസപ്രപഞ്ചജന

സഞ്ചയകാരി വിരിഞ്ചനേഷ ഞാൻ

കഷ്ടമിഹ നിങ്ങളൊരു കീശനെപ്പോലെ ദേവനാമീശനെ-

കെട്ടിയിങ്ങു നിവേശനേ ഇട്ടതോർക്കിലിഹ ഖലു

പണ്ടു ദേവരാക്ഷസാദി സംഗരം ഉണ്ടു ലോകഭയങ്കരം

മാനവമാനസങ്കരം ഏവമില്ല വികൃതികൾ

സോദരനിവന്റെ മീനകുണ്ഡലൻ വാഹനമേഘമണ്ഡലൻ-

ഏവമുള്ളോരാഖണ്ഡലൻ-ബന്ധയോഗ്യനല്ലിഹ.

എന്നുടെ കൽപ്പനതന്നിൽ ഭക്തിയും കൂടാതെ ഇഹ പാർക്കയും-

കൂടുമോ വംശമൊക്കയും-ഭസ്മമാക്കിടുവനിഹ

സംഗതിവരുത്താതെ കണ്ടിത്തരം ചൊല്ലാതെ സാമ്യമുത്തരം

നല്ലതു തവ സത്വരം ആജ്ഞ കേൾക്ക മമ ഹേ!

അർത്ഥം: 

ദേവേന്ദ്രനെ വേഗം കെട്ടഴിച്ച് വിട് കുമതേ. ഒട്ടും വൈകിയ്കരുത്.