മന്ദിരപാലികയാമിന്ദിരേ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വിചിന്തയന്തീമിതി തത്‌പുരശ്രിയം

വിരൂപിണീം മൂർത്തിമതീമവസ്ഥിതാം

വിലോക്യ സമ്പ്രാപ്യ തദീയസന്നിധും

സ്വവേശ്മരക്ഷാർത്ഥമുവാച രാവണഃ

മന്ദിരപാലികയാമിന്ദിരേ, കേട്ടാലും നീ

സുന്ദരി, എന്മൊഴികളെ ഇന്നു വിരവിനോടെ

ഇന്നു ഞാനങ്ങൊരു കാര്യമിങ്ങു സാധിപ്പതിനു

മന്ദമന്യേ പോയീടുന്നേനെന്നറിഞ്ഞാലും;

നന്നായിഹ സൂക്ഷിക്കേണമിന്ദ്രാവമാനം കാരണം

ഇന്നു ദേവകൾ ചിലർ വന്നു ചതിച്ചീടാതെ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇപ്പോൾ പതിവില്ലാത്ത രംഗം.