നിശ്ചിത്യൈവം സ്ഥിതമതിബലം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

നിശ്ചിത്യൈവം സ്ഥിതമതിബലം നിശ്ചലം വാനരേന്ദ്രം

പശ്ചാദ്ഗച്ഛൻ മുനിവരഗിരാ സംഗൃഹീതും ദശാസ്യാഃ

പ്രച്ഛന്നാത്മാ പൃഥുതരകരാഗ്രേണ പസ്പർശതാവത്

ബദ്ധസ്തേനാഭവദഥമുനിസ്തുഷ്ടചേതാസ്തിരോഭൂത്