ഇത്ഥം നിശമ്യ മുനിവര്യഗിരസ്സുരാണാം

രാഗം: 

ധന്യാസി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

ഇത്ഥം നിശമ്യ മുനിവര്യഗിരസ്സുരാണാം

ചിത്തേ യദാവിരഭവദ്ദിവി സംസ്ഥിതാനാം

ഹാസോപി വാ മുദപി വാ ന ഹി തത്ര കശ്ചി-

ദേതത്തദസ്തു സദസീഹ മഹാജനാനൻ

ബാലിവിജയം സമാപ്തം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇത് ധനാശി.