ഇത്ഥം നക്തഞ്ചരേന്ദ്രസ്തദനു കുടിലധീസ്തേന

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

ഇത്ഥം നക്തഞ്ചരേന്ദ്രസ്തദനു കുടിലധീസ്തേന സമ്പ്രാപ്യ സഖ്യം

മത്വാത്മാനം കപീന്ദ്രാകൃതിതുമുലമഹാമൃത്യുവക്ത്രാദ്വിമുക്തം

ചിത്താനന്ദേന നത്വാ കപി വരമതിവേഗേന ലങ്കാം പ്രപേദേ

കിഷ്കിന്ധായാം നഗര്യാമതിസുഖമവസദ്വാനരേന്ദ്രഃ സ ബാലീ