അന്തർഭൂതേ ജഗദധിപതാവേവമുക്ത്വാബ്ജയോനൗ

രാഗം: 

മലഹരി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

അന്തർഭൂതേ ജഗദധിപതാവേവമുക്ത്വാബ്ജയോനൗ

സാന്തർഹാസം സകലരജനീചാരിഭിഃ സ്തൂയമാനേ

സന്തപ്താത്മാ സ ഖലു സുതരാം സത്രപോ വൃത്രഹന്താ

ചിന്താവേശാദവനതമുഖോ നാകലോകം ഗതോഭൂത്