അത്രഭയമുണ്ടെന്നാകില്‍

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാലി

അത്രഭയമുണ്ടെന്നാകില്‍ ശത്രുവുമല്ലിനി മേലില്‍

മത്തനായിപ്പോയീടാതെ പത്തനെ വാഴ്ക

തിരശ്ശീല

അർത്ഥം: 

നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് എന്നെ പേടി എങ്കിൽ, നീ എന്റെ ശത്രുവല്ല. നീ സ്വൈര്യമായി നിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോയി താമസിക്കുക.