രംഗം 2 ഉദ്യാനം തുടരുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം