കുന്തീനന്ദന വേഗം പിന്തിരിഞ്ഞുപോക

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഉത്തരാസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

കുന്തീനന്ദന! വേഗം പിന്തിരിഞ്ഞുപോക നീ

ഹന്ത! കിം ഫലമഹന്തകൊണ്ടു പുന-

രന്തകന്റെ നഗരേ യാഹി സമരേ

ബാണനികരമേറ്റു സമ്പ്രതി

പോടാരൂപ! ദൂരത്തു പോടാ നീ ദുർമ്മതേ!

പോടാരൂപ! ദൂരത്തു പോടാ

അർത്ഥം: 

കുന്തിയുടെ മകനായ അർജ്ജുന നീ വേഗത്തിൽ പിന്മാറിപോവുക. കഷ്ടം, അഹങ്കാരപ്രകടനം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം? യുദ്ധത്തിൽ ശരനിരയേറ്റ ഇപ്പോൾ യമന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് നീ പോവുക.

ആണിന്റേയും പെണ്ണിന്റേയും രൂപമുള്ള ദുർബ്ബുദ്ധേ, നീ ദൂരത്ത് പോടാ.