കിങ്കരന്മാരേ നിങ്ങളേ സംഗരേ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യമൻ (ധർമ്മരാജാവ്)

കിങ്കരന്മാരേ നിങ്ങളേ സംഗരേ വെന്നഹോ വിഷ്ണു-

കിങ്കരന്മാര്‍ ചണ്ഡാളനെയും ഭംഗമെന്നിയെ

അങ്ങു കൊണ്ടുപോയതത്ഭുതം!

കുണ്ഠരായ നിങ്ങളെകൊണ്ടെന്താഹോ സാദ്ധ്യമിപ്പോള്‍?

കണ്ടു കൊള്‍ക ഞാനവരെയും  ചണ്ഡാളനെയും

കൊണ്ടുപോരുന്നുണ്ടു നിര്‍ണ്ണയം

ഉല്‍പലസംഭവന്‍ പണ്ട് കല്പിച്ച മല്‍പ്രവൃത്തിയെ

കെല്പോടെ വിരോധിച്ചീടുവാനി-

പ്രപഞ്ചത്തിലിപ്പോളാരെന്നറിഞ്ഞീടേണം

ചിത്രഗുപ്ത! വന്നാലും നീ മൃത്യുകാലാദികളോടും

യുദ്ധസന്നദ്ധരായഞ്ജസാ സാദ്ധ്വസമെന്യേ സത്വരം പുറപ്പെട്ടീടുക