ഓഷധീശാനന കേള്‍ക്ക

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നാരദൻ

ഓഷധീശാനന കേള്‍ക്ക, ഭാഷിതം മേ സൂര്യസൂനോ!

ദൂഷണമല്പവും ഭൂമൌ വിശേഷാലില്ലെന്നല്ല, ചൊല്ലാം

രുഗ്മാംഗദ നിയോഗത്താല്‍ തിഗ്മമേകാദശീ നോറ്റൂ

ശര്‍മ്മമോടെ മനുജന്മാര്‍ ശ്രീവൈകുണ്ഠം പ്രാപിക്കുന്നു

ബ്രാഹ്മണാദി ചണ്ഡാലാന്തം ചെമ്മെ സര്‍വ്വമനുജന്മാ-

രിമ്മഹാവ്രതാനുഷ്ഠാനം നന്മയോടെ ചെയ്തീടുന്നു

ഇച്ഛയോടെ ദശമിനാളുച്ചൈര്‍ഭേരിയടിപ്പിച്ചു

രാജ്യമെല്ലാം ബോധിപ്പിക്കും വിശ്രുതൈകാദശിയെ ഭൂപന്‍

ഇങ്ങിനെ ചെയ്തീടുന്നൊരു തുംഗമായ വ്രതത്തിന്‍റെ

ഭംഗം ചെയ്യാതെ മർത്ത്യന്മാരിങ്ങാരും വന്നിടാ നൂനം