അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും കണ്ണില്‍ അശ്രുതെല്ലും

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രുഗ്മാംഗദചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മോഹിനി

അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും കണ്ണില്‍ അശ്രുതെല്ലും വീണിടാതെ

ഇച്ചരിതം ചെയ്യാമെങ്കില്‍ സ്വച്ഛന്ദം നോറ്റുകൊണ്ടാലും