അംഗവൈകല്യം ചെയ്‌വതിനേവൻ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അയോമുഖി

അംഗവൈകല്യം ചെയ്‌വതിനേവൻ

ധരണിയിലൊരു മാനുഷനോർത്താൽ

മതംഗജാതികൾപോലുമെതിർത്താൽ

കരങ്ങൾകൊണ്ടു ഹനിയ്ക്കുന്നതുണ്ടു

അർത്ഥം: 

എന്നെ അംഗവൈകല്യം ചെയ്യുവാൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്മാരായി ആരാണുള്ളത്? ആനകളെ പോലും ഞാൻ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് എതിർക്കും ഞാൻ.