ഹന്ത! നിയെന്നോടവ്വണമെന്തരുളുന്നൂ?

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

ഹന്ത! നിയെന്നോടവ്വണമെന്തരുളുന്നൂ?
സന്തതം നിന്നെയല്ലാതെ ചിന്തിച്ചില്ലേ ഞാൻ
ചിത്തേന വാ കർമ്മണാപി വാചാ വാ എൻകാന്ത!
ചെറ്റും നിന്നെയല്ലാതെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ലേതും

(ലക്ഷ്മണ നോട്)
സൗമിത്രേ! എന്നാര്യപുത്രനീവണ്ണം ചൊന്നതിനാൽ
കാമം മമ മരിപ്പാനോ ഒട്ടും വൈകാതെ
അത്ര നീ ചിതയുണ്ടാക്കി സത്വരം തരണം;
ചിത്തമോദമോടഗ്നിയിൽ മർത്തുമിച്ഛാമി