സ്വാമിയെടുത്തു രാമൻ മുന്നം 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

സ്വാമിയെടുത്തു രാമൻ മുന്നം കൊണ്ടുപോവൻ
നൂനമിന്നിവനെക്കൊല്ലുമെന്നാര്യൻ ശ്രീരാമൻ