സോദര്യ: ലക്ഷ്മണ! 

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

സോദര്യ: ലക്ഷ്മണ! വിഭീഷണനെ
ലങ്കേശനാക്കിയഭിഷേകം ചെയ്ക.
ആദിയാമഭിലാഷമിതു ചിത്തേ മമ
അഭിഷേകം ചെയ്തിവനെക്കാണ്മതിന്നായി.
ഹതനാഥയാകിയൊരു ലങ്കാമിന്നുതന്നെ
യുതനാഥയാകവേണം വൈകിയാതെ!

(വിഭീഷണനോട്)
ചിരകാലം വാഴ്ക നീ ലങ്കതന്നിൽ വീര!
ഒരുകാലവും ധർമ്മമഴിയാതെ.