സുഗ്രീവ, നിന്നുടെ ഭാര്യയാം രുമയേയും

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

സുഗ്രീവ, നിന്നുടെ ഭാര്യയാം രുമയേയും
സുഗ്രീവ താരയേയും മറ്റുള്ളവരേയും
സീതയോടുകൂടയോദ്ധ്യയിൽ മരുവാനായ്
സാധുശീല, ചൊല്ലുക വൈകാതെ സുമതേ!