സുഗ്രീവനേവമുരചെയ്തതു കേട്ടു വേഗാൽ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

ശ്ലോകം
സുഗ്രീവനേവമുരചെയ്തതു കേട്ടു വേഗാൽ
ലങ്കാം സമേത്യ കപിവീരരു ചുട്ടഴിച്ചു
കേട്ടിട്ടുടൻ ദശമുഖൻ പട പോവതിന്നായ്
വീരം സുതം വിരവിനോടു വിളിച്ചുചൊന്നാൻ.