സാധുസാധു രവി സൂതവീരവര 

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

സാധുസാധു രവി സൂതവീരവര
ഘോരസാധുതരതേജോനിധേ!  വീര