സന്മതേ, വീര വായുനന്ദന! 

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

സന്മതേ, വീര വായുനന്ദന! നന്മയേറുമീ ഹാരത്തെയിപ്പോൾ
ഭീമവിക്രമ, ധരിച്ചുകൊൾക നീ മാമകശോകനാശനാനഘ