സന്മതേ, വാനരേശൻ സുഗ്രീവനും, രാക്ഷസേശൻ വിഭീഷണനും

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

സന്മതേ, വാനരേശൻ സുഗ്രീവനും, രാക്ഷസേശൻ വിഭീഷണനും