ശ്രീരാമചന്ദ്രനിളയോൻ ബത ലക്ഷ്മണൻതാൻ 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

ശ്രീരാമചന്ദ്രനിളയോൻ ബത ലക്ഷ്മണൻതാൻ
തം രാവണാത്മജമുടൻ നിഹതം ചകാര
താവൽ ബലൈരനുപമൈരതിതുഷ്ടചിത്തൈഃ
ശ്രീരാമമാശു സമുപേത്യ ജഗാദ വൃത്തം.