ശൈലത്താലെറിഞ്ഞു നിന്നെ

രാഗം: 

അസാവേരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

ശൈലത്താലെറിഞ്ഞു നിന്നെ ചേലൊടു കൊല്ലുവേനിപ്പോള്‍
ആളല്ലാത്ത നീയെന്തു ചൊല്ലുന്നു മൂഢ!
അശ്വ കര്‍ണ്ണ തരു കൊണ്ടു നിന്റെ സൈന്യങ്ങളെയെല്ലാം
ശശ്വദേവ കൊല്ലുന്നുണ്ടു കണ്ടുകൊള്‍ക നീ