വൈരി രാവണനാകിയ

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വൈരി രാവണനാകിയ വീരരിൽമൗലി രാമന്നു
സീതയെ നല്കുകയോ ഞാൻ കാതരാക്ഷി ജീവനാഥേ!
അല്ലയായ്കിൽ രാമൻതന്റെ നല്ല ബാണംകൊണ്ടു യുദ്ധേ
ചൊല്ലെഴും ദേവലോകത്തിൽ മെല്ലവേ ഞാൻ പോകയോതാൻ.
ചൊല്ലുക കാര്യമെന്നോടു നല്ലമതിയുള്ള ധന്യേ!
വല്ലാതെ വലഞ്ഞു ഞാനും വല്ലഭേ, മനോഹരാംഗി!