വൈരികൾ വന്നു പുരത്തെച്ചുറ്റി 

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വൈരികൾ വന്നു പുരത്തെച്ചുറ്റി പാരം ബലമോടിദാനീം
വീരരാം രാക്ഷസരേയും കൊന്നിട്ടോരാതിരിക്കുന്നിവിടേ
പോരിലഹോ രാമനെപ്പരിചോടവമാനവും ചെയ്തു
വീരനായനീയവരെയെല്ലാമോരാതെ കൊല്ലണമിപ്പോൾ