വൃക്ഷംകൊണ്ടടിച്ചു നിന്റെ 

രാഗം: 

അസാവേരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

വൃക്ഷംകൊണ്ടടിച്ചു നിന്റെ  മസ്തകം മുറിച്ചിപ്പോഴെ
ഇക്ഷിതിയിലിടുന്നുണ്ടു വൈകിയാതെ ഞാന്‍