വീര! നീ വിഭീഷണനെന്നല്ലോ ഞാൻ നിനയ്ക്കുന്നേൻ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജാംബവാൻ

വീര! നീ വിഭീഷണനെന്നല്ലോ ഞാൻ നിനയ്ക്കുന്നേൻ
ധീര, നിന്റെ വാക്കു കേട്ടറിഞ്ഞു ഞാനഹോ!
വായുതനയനായ വീരൻ ജീവനോടു മേവുന്നോ,
വായുസദൃശവീര്യനായ വാനരരത്നം?