വിടപി കൊണ്ടെറിഞ്ഞു 

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

വിടപി കൊണ്ടെറിഞ്ഞു നിന്നുടലുപൊടിപെടുത്തു
ത്ധടിതി ഭൂമിയിൽ  വീഴുമാറാക്കുന്നുണ്ടു വീഴുമാറാക്കുന്നുണ്ടു