വായുസുത മത്സഖേ

രാഗം: 

ഇന്ദളം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

വായുസുത മത്സഖേ, മാമകം ജീവിതം
രക്ഷചെയ്തീടണം വേഗമൊടു നീ.