വാനരവീരരിദാനീം കൈയിൽ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

ശ്ലോകം:
തദനു പവനപുത്രൻ ചെന്നുപുക്കദ്രിവര്യം
കരമതിൽ വിരവോടും കൊണ്ടുവന്നു മഹാത്മാ
മദനസദൃശരൂപൗ രാഘവൗ സൈനികാശ്ച
വ്യസനരഹിതരായീ മോദമാപുശ്ച സർവേ.

പദം :
വാനരവീരരിദാനീം കൈയിൽ മാനമൊടുല്ക്കകളേന്തി
കൗണപനാഥൻപുരിയേയിപ്പോൾ ചുട്ടുനശിപ്പിക്കേണം
ഗോപുരവാതിലിലെല്ലാമിപ്പോൾ സപദി കപീശ്വരർ ചെന്ന
പുക്കു ദുർമ്മദനാകുമിവന്റെ പുരം ചുട്ടു നശിപ്പിക്കേണം

അർത്ഥം: 

അനന്തരം ഹനൂമാൻ ഹിമവാൻ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് മൃതസഞ്ജീ വനി  തുടങ്ങിയ ദിവ്യൗഷധങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗിരിശിഖരംകൊണ്ടുവന്നു. ആ മരുന്നുകൾളെക്കൊണ്ട് രാമാദികളും സൈന്യവും പുനരുജ്ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തെ പ്രാപിച്ചു.