വളർ ബാണമാരിയെച്ചെയ്ത 

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നീലൻ

വളർ ബാണമാരിയെച്ചെയ്ത നിൻ നെഞ്ചിൽ
വളര്‍ശിലയെ വിരവൈനൊടു താഡയാമി