വല്ലഭ! എന്മനതാരിൽ മുന്നമേയുണ്ടല്ലോ 

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

താര

വല്ലഭ! എന്മനതാരിൽ മുന്നമേയുണ്ടല്ലോ മോഹം
നല്ലാർമൗലി ജാനകിയെക്കാണേണമെന്നു
വില്ലാളികൾമൗലിരത്നം ചൊല്ലെഴുന്ന രാമചന്ദ്രൻ
വല്ലഭയോടയോദ്ധ്യയിൽ പോരുന്നു ഞങ്ങൾ