ലോകസാക്ഷിയായുള്ള പാവക!

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ലോകസാക്ഷിയായുള്ള പാവക! കേൾക്ക ലോകജീവിത! മമ വാക്കുകൾ
കേവലമനേകനാൾ വൈദേഹി വാണു
രാവണഭവനത്തിൽ, അതിനാൽ ഞാൻ
സീതാപാവകശുദ്ധി മോഹിച്ചേൻ, ഇവൾക്കേതും ദോഷമില്ലെന്നതറിയും ഞാൻ
അല്ലാതെ അവളെ ഞാൻ ചേരുകിൽ ലോക-
മെല്ലാമീവണ്ണമെന്മേലുരചെയ്യും.
ദാശരഥി രാമൻ കാമത്തിനാലെയും
ശൈശവത്തിനാലെയും ചെയ്തതെന്നിതു