ലക്ഷ്മണ! ശുഭലക്ഷണ! പോക വൈകാതെ 

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ലക്ഷ്മണ! ശുഭലക്ഷണ! പോക വൈകാതെ
ദുഷ്ടരാക്ഷസനെക്കൊന്നു വിരഞ്ഞിങ്ങു വരിക.