രേരേ സുഗ്രീവനെയെയ്ത വീര

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

രേരേ സുഗ്രീവനെയെയ്ത വീര പങ്‌ക്തി കണ്ഠ
മാരുതിയാമഹം നിന്നെപ്പോരിന്നെതിര്‍ത്തല്ലോ
ദ്വന്ദയുദ്ധം ചെയ്യേണം നാമിന്നു പങ്‌ക്തികണ്ഠ
നന്നായി മുഷ്ടിമുദ്യമിച്ചിട്ടൊന്നു നാമിടിക്ക