രേരേ വാട യാതുധാന

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

ലക്ഷ്മണൻ (രാവണനോട്)
രേരേ വാട യാതുധാന നേരേപോരിന്നായി
വീരരാമദാരഹാരിയല്ലേ ദുഷ്ട നീയും