രേരേ പാപ ദുരാത്മൻ! 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നീലൻ

രേരേ പാപ ദുരാത്മൻ!
അവനിരുഹത്താൽ നിന്നെയെറിഞ്ഞിഹ ദേവാന്തക കൊലചെയ്തവൻ.