രാവണസോദര കേൾക്ക നീ വീര

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മഹോദരൻ

രാവണസോദര കേൾക്ക നീ വീര കുംഭകർണ്ണ രിപുസൂദന രാമൻ
ജലനിധിയിൽച്ചെറ കെട്ടിയിക്കരെ വന്നൂ സുബേലത്തിൽ
ഘോരമായോരമർ ചെയ്കയിൽ കൊന്നു രാക്ഷസവീരന്മാരെ
ഏറ്റം വജ്രദംഷ്ട്രനേയകമ്പനേയും ജംബുമാലി ധൂമ്രാക്ഷരേയും
വീരരാകും പ്രഹസ്താദികളേയും കൊന്നു വളരെ വീരന്മാരെ
രാവണനേയും രണം തന്നിലവമാനം ചെയ്തിങ്ങയച്ചിന്നഹോ
നിന്നെയുണർന്നങ്ങു ചെല്ലുവാനിപ്പോൾ മന്നവൻ ചൊല്ലി മഹാമതേ