രാവണം പിടിച്ചുപരിഖമതില്‍മറിച്ചു

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

രാവണം പിടിച്ചുപരിഖമതില്‍മറിച്ചുചൂഡ
ഞാന്‍ പറിച്ച നേരമെങ്ങുപോയി മൂഢനായ നീ
കൊല്ലുവാനുരച്ചനിന്നെ ഇന്നു കൊല്ലുവന്‍ ജവേന
അല്ലയായ്കിലോടിപ്പോക കൌണപാധമ!