രാമ! രാക്ഷസൻ ചെവികളെയും നാസികയും

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

രാമ! രാക്ഷസൻ ചെവികളെയും നാസികയും
ഭീമ ബല ഖണ്ഡിച്ചു ഞാൻ വന്നേൻ