രാമരാമ മഹാബാഹോ!

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

രാമരാമ മഹാബാഹോ! സീതയെയല്ല കൊന്നതു
രാക്ഷസൻ മായാസീതയെക്കൊന്നതല്ലോ രാമചന്ദ്ര!
ഘോരമായവനിനിമേൽ ഒരു യാഗംചെയ്വാൻ പോയി
യാഗവുംകഴിച്ചുവന്നാലാരാലും ജയിച്ചുകൂടാ.
ലക്ഷ്മണനും ഞങ്ങളുമായ് പോയവനെക്കൊല്ലുന്നുണ്ട്
നീയരുളുക മഹാത്മൻ, ആയതിന്നു പോവതിനായി.