രാജരാജേന്ദ്ര, ശ്രീരാമചന്ദ്ര, രാജീവനേത്ര

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

രാജരാജേന്ദ്ര, ശ്രീരാമചന്ദ്ര, രാജീവനേത്ര രാകേന്ദുവക്ത്ര!
നിൻപാദയുഗം സതതം സേവിച്ചു ജംഭാരിതുല്യം, കൂടെ മേവുന്നേൻ