രണമതിലനേകധാ ചതുരത കരുതുന്ന

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വജ്രദംഷ്ട്രൻ

ധൂമ്രാക്ഷനും പോരില്‍ മരിച്ച വൃത്തം
ശ്രുത്വാതിരോഷാത്സചവജ്രദംഷ്ട്രം
താമ്രേക്ഷണം പോരിനയച്ചു വീരം
ഗത്വാംഗദംസോപി ജഗാദ കോപാൽ

രണമതിലനേകധാ ചതുരത കരുതുന്ന
കൌണപരോടമര്‍ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടോ അമർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടോ