രംഗം പതിന്നാല് കുംഭകർണ്ണന്റെ ഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം