മൽപ്രിയ, മമ ചിത്തേ വളരുന്നൊരഭിലാഷം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

മൽപ്രിയ, മമ ചിത്തേ വളരുന്നൊരഭിലാഷം
ത്വത്ഭക്തനാകിയ സുഗ്രീവൻതന്റെ
കാന്തമാരോടുകൂടിപ്പോവാനയോദ്ധ്യയിൽ
കാന്ത, നീയവരോടു വരുവാനരുളുക