മർക്കടപ്രൗഢരോടാർത്തെതിർക്കാതെ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

മർക്കടപ്രൗഢരോടാർത്തെതിർക്കാതെ നീ
കർക്കശനാകുമെന്നോടമർചെയ്ക
സൽകുലത്തിങ്കലുള്ളോരു നീ ചെയ്തതൊരു
ദുഷ്ടകൃതി വീരർക്കു ചേരുകയില്ല
ശരനികരമമിതബല, തവവപുഷി ചൊരിവൻ
വിരവിനൊടു കലഹഭുവി പതസി രണചതുരം
അതിചതുരകരിനികര ഹരിവരസമോഹം
പരിചിനൊടു മരണമിഹ തവ തരുവനധുനാ.