മൂഢനായ മർക്കട കിശോരാ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുംഭകർണ്ണൻ

ശ്ലോകം:
കുംഭകർണ്ണാഖ്യനാകും വീരനങ്ങേവമുക്ത്വാ
ജംഭശത്രോസ്സപത്നോയുദ്ധഭൂമിംഗമിച്ചൂ
തന്തദാ ബാലിപുത്രൻ പോരിനായേറ്റശേഷം
ചിന്തയിൽ കോപമോടും വാനരോത്തുംഗമൂചേ

പദം:
മൂഢനായ മർക്കട കിശോരാ എന്നോടിന്നു
നാടീടുകിൽ പോരിൽ നീ മരിക്കും
ബാലനെങ്കിലും നീ നല്ല വീരൻ സുരുചിരൻ
കാലനോടണയാതോടിപ്പോക