മുഷ്ടി കൊണ്ടിടിച്ചു നിന്നെ 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മുഷ്ടി കൊണ്ടിടിച്ചു നിന്നെ പിഷ്ടനാക്കുന്നുണ്ടു
കഷ്ടമായ കർമ്മം ചെയ്ത ദുഷ്ടാത്മാവാം മൂഢാ