മുറിയും നിന്നുടെ കണ്ഠം നൂനം 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മുറിയും നിന്നുടെ കണ്ഠം നൂനം
വിധി ദത്താം ശക്തിയെ ഞാൻ അയക്കുന്നു തടുത്തു കൊൾക നീ
കൊണ്ടുപോവനെന്നുടയ മന്ദിരത്തിലേനം
ചണ്ഡനായ രാമനെന്തു ചെയ്യുന്നതതിന്നു?